Spring naar inhoud

Wat is er al gebeurd?

Met de ideeën, meningen en interviews van onze inwoners gaan we aan de slag met het grondstoffenplan. 

Een nieuw plan voor het inzamelen van grondstoffen en afval

Hoe zamelen we in de gemeente Hardenberg meer waardevolle grondstoffen in. En wat doen we met het afval wat nog overblijft? Daarvoor maken we een nieuw Gemeentelijke Grondstoffenbeleidsplan. Inwoners hebben meegedacht over dit plan. De inbreng zal nu worden verwerkt en zal meegenomen worden in het schrijven van het plan. 

Na publicatie van het grondstoffenplan kunnen inwoners meedenken over de uitvoering. 

Onderzoek over afvalinzameling

Afgelopen voorjaar 2023 konden inwoners meedoen aan een onderzoek over afvalinzameling en het scheiden van afval. We vroegen de deelnemers aan het onderzoek wat zij vinden van de huidige manier van afval- en grondstoffeninzameling. En waar ze behoefte aan hebben. Maar liefst 1.970 inwoners deden mee aan het onderzoek. De deelnemers wonen in verschillende grote en kleine kernen van de gemeente of in het buitengebied. Daarmee geeft dit onderzoek een goed beeld.

Inwoners zijn tevreden over afvalinzameling

De deelnemers aan het onderzoek geven de afvalinzameling in de gemeente Hardenberg 7,3 als gemiddeld rapportcijfer. Ongeveer een tiende deel van de deelnemers geeft een onvoldoende.

Deelnemers die het afval niet gemakkelijk kwijt kunnen, zijn minder tevreden. Bijvoorbeeld omdat papier (nog) niet aan huis wordt opgehaald. Of omdat de container voor groente-/fruit-/tuinafval (GFT), plastic/metalen/drankkartons (PMD) of restafval helemaal vol is wanneer deze wordt opgehaald.

Minder betalen bij goed scheiden

Het aanpassen van tarieven is een manier om ervoor te zorgen dat inwoners afval en grondstoffen beter scheiden. Het vaste afvaltarief wordt dan lager en het bedrag wat mensen betalen per keer dat de container met restafval wordt geleegd wordt hoger. Zo betalen inwoners die hun afval goed scheiden minder.

Ongeveer de helft van de inwoners vindt dit een goed idee. Ongeveer een vijfde vindt dit een slecht idee. De overige mensen hebben hier geen mening over.

PMD vaker ophalen

De meeste inwoners vinden dat de verschillende afvalsoorten vaak genoeg worden opgehaald. Toch vindt een grote groep (vier op de tien) dat het PMD vaker opgehaald moet worden.

Afval en grondstoffen scheiden kan beter

Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat zij de meeste grondstoffen scheiden. Toch zitten er nog veel grondstoffen bij het restafval. Het kan dus beter, maar het is voor inwoners lastig om zelf te bepalen hoe het beter kan.

De meningen zijn verdeeld over de inzameling van papier

Inwoners kregen ook de vraag of ze het een goed idee vinden wanneer papier aan huis wordt ingezameld. Ze krijgen dan naast de containers voor restafval, GFT en PMD ook een papiercontainer. Hierover zijn de meningen verdeeld.

Van koersnotitie naar grondstoffenplan

e gemeente werkt in 2024 verder aan het plan voor het inzamelen en verwerken van grondstoffen en afval. Het college van B&W heeft in een ‘koersnotitie’ opgeschreven welke richting de gemeente Hardenberg daarbij op kan gaan op. 

In de koersnotitie staat waar de gemeente naartoe wil op het gebied van afval en grondstoffen.

Vorig jaar zamelde de gemeente meer dan 100 kilo restafval per inwoner in. Dat moet terug naar 50 kilo restafval per inwoner in 2030. Dat is haalbaar, omdat het meeste restafval uit recyclebare grondstoffen bestaan. GFT, textiel, PMD kunnen dus beter gescheiden worden ingezameld. Ook kunnen meer zaken naar de milieustraat gebracht worden.

Lees verder

Goede service om grondstoffen gescheiden aan te bieden. 

Om de doelen te halen, wil de gemeente het inwoners zo makkelijk mogelijk maken om grondstoffen gescheiden aan te bieden. De gemeente onderzoekt hoe het aanbieden van restafval ontmoedigd kan worden.

Per gebied een andere manier van inzamelen.

De gemeente gaat ook kijken naar de manier waarop grondstoffen worden ingezameld. Want voor mensen in een appartement is de situatie anders dan voor mensen die in een dorpskern of in het buitengebied wonen. Wel moeten alle inwoners dezelfde mogelijkheden hebben om grondstoffen aan te bieden. Daarnaast maakt de gemeente keuzes over de verhouding tussen de vaste en de variabele prijs. Verder bekijkt de gemeente hoe inwoners meer uitleg kunnen krijgen over de mogelijkheden om grondstoffen gescheiden in te zamelen. En hoe ze er al rekening mee kunnen houden bij het aankopen van producten.

Geen keuzes, wel bouwstenen

In de koersnotitie maakt de gemeente dus nog geen keuzes. Wel staan er bouwstenen in voor het nieuwe plan. Het gaat dan om bouwstenen die helpen bij het voorkomen van afval door bewuster aan te kopen en te consumeren. Mogelijk kunnen afvalscheidingscoaches daarbij helpen. Ook werkt de gemeente bouwstenen uit op het gebied van service, en de manier en frequentie van het inzamelen van verschillende soorten grondstoffen. Hierbij kan het gaan om:

  • het bieden van de mogelijkheid voor bewoners van een appartement om GFT gescheiden aan te bieden;
  • het vaker ophalen van PMD;
  • meer mogelijkheden voor het inzamelen van papier, textiel of luiers;
  • het zelf wegbrengen van restafval door inwoners in plaats van inzameling aan huis.

Login om verder te gaan

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Annuleren